bet 365 live Vào trang web chính thức

  Giới thiệu về phòng Tài chính - Kế toán
  13:25:00 15/08/2013

  I. Giới thiệu chung

   

  Tập thể cán bộ phòng Tài chính - Kế toán, Phân viện Bắc Ninh

   

  1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:
  1.  Lập dự toán hàng năm, có chia ra quý, tháng và các dự toán bổ sung cho các nhu cầu chi tiêu của Phân viện. Thực hiện việc hạch toán kinh phí được cấp theo chế độ tài chính của Nhà nước, của Học viện Ngân hàng và chế độ chi tiêu tài chính nội bộ Phân viện  quy định.
  2. Quản lý thu, chi và hoạch toán đầy đủ, chính xác, cập nhật tất cả các ngồn tài chính (kể cả quỹ tự tạo) theo đúng thể lệ, chế độ của Nhà nước và quy định của Học viện Ngân hàng.
  3. Tham gia vào việc xây dựng các quy định về thu, chi tài chính, quản lý tài sản của Phân viện. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, trang thiết bị, máy móc, vật tư kỹ thuật. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mặt giá cả trong việc mua sắm tài sản, vật tư của Phân viện.
  4. Thực hiện việc tổ chức kiểm kê đánh giá lại tài sản theo định kỳ, kiến nghị, đề xuất các biện pháp giải quyết xử lý sau kiểm kê, là ủy viên thường trực của hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản.
  5. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, thống kê, thanh toán, quyết toán định kỳ theo quy định của NHTW và hướng dẫn của Học viện Ngân hàng.
  6. Tham gia ký kết các hợp đồng và theo dõi việc thực hiện hợp đồng như xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, hợp đồng về đào tạo, hợp đồng cho thuê dịch vụ…tham gia vào các hội đồng tư vấn có liên quan đến công tác tài chính, tài sản của Phân viện.
  7. Tổ chức thanh toán, chi lương, thưởng, phúc lợi…cho cán bộ, giáo viên đúng định kỳ; tổ chức thu, nộp các khoản học phí, lệ phí… đầy đủ đúng thời gian theo quy định.
  8. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, viên chức tại Phân viện. Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo qui định.
  9. Chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đôn đốc việc thu học phí của các hệ đào tạo tại Phân viện, các đơn vị liên kết và của Trung tâm ĐT&BD.
  10. Bảo quản, lưu giữ các chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước.
  11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo qui định của pháp luật hiện hành và của Phân viện.
  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao.
   
  2. Đội ngũ cán bộ:
  Hiện tại phòng Tài chính - kế toán có 03 cán bộ, trong đó:
  - Thạc sỹ: 02 đ/c
  - Cử nhân: 01 đ/c
   
  3. Thành tích đạt được:
  - Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
  - Nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Ngân hàng năm học: 2013-2014, 2015-2016

   

   

  II. Đội ngũ cán bộ

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  ĐT: 02223.824.058

  Email: [email protected]

   

  1

  Họ và tên: ThS. VŨ THỊ THU HẰNG

  Chức vụ: Trưởng phòng - Giảng viên kiêm nhiệm

  Môn giảng dạy: Tài chính doanh nghiệp 1

  ĐT: 0916.390.789

  Email: [email protected]

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

  2

  Họ và tên: LƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT

  Chức vụ: Thủ quỹ

  ĐT: 0976.302.320

  Email: [email protected]

  3

  Họ và tên: ThS. PHẠM THỊ BẮC NINH

  Chức vụ: Chuyên viên

  ĐT: 0915.368.398

  Email: [email protected]