bet 365 live Vào trang web chính thức

  Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng
  10:42:00 19/08/2013

  I. Giới thiệu chung

   

  Tập thể cán bộ Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng

   

  I. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng
        1. Tham mưu cho Giám đốc về việc phát triển hoạt động đào tạo - bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội. 
        1.1 Kết hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng, đổi mới nội dung chương trình đào tạo ngắn hạn trên cở sở đề xuất nội dung và chương trình của Khoa, Bộ môn;
        1.2 Lập kế hoạch đào tạo cho từng khóa, từng kỳ, từng năm học;
       1.3 Lập kế hoạch học và thi/kiểm tra cho các đơn vị phối hợp đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. 
        2. Tổ chức công tác tuyển sinh đào tạo hệ ngắn hạn
       2.1 Tổ chức, chỉ đạo công tác tuyển sinh gồm thông báo nội dung, đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh, nhận và xử lý các hồ sơ xin học;
        2.2  Tổ chức quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức trong và ngoài Phân viện .
        2.3 Tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự thi vào các hệ đào tạo của Học viện và của Phân viện.
       2.4 Tổ chức thực hiện việc liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong và ngoài Phân viện theo kế hoạch đã được duyệt. 
        2.5  Phối hợp các Phòng, Khoa, Bộ môn trong việc thực hiện các dịch vụ tư vấn về tài chính ngân hàng, các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến đào tạo, sát hạch, tuyển dụng cán bộ cho các cơ quan doanh nghiệp - tổ chức có nhu cầu.
        3. Quản lý đào tạo các khóa học ngắn hạn
        3.1 Căn cứa vào chương trình và kế hoạch đào tạo đối với các khóa và các lớp tại các đơn vị phối hợp đào tạo, thông báo kế hoạch dự kiến giảng dạy cho các khoa, bộ môn bằng Thời khóa biểu dự kiến;
       3.2 Xây dựng thời khóa biểu lên lớp cho các phòng, khoa, bộ môn, đơn vị phối hợp đào tạo có giảng viên và cán bộ đảm nhiện quản lý lớp, giảng dạy khóa học.
        3.3 Tổ chức giám sát việc thực hiện thời khóa biểu, phối hợp chặt chẽ với cán bộ giảng dạy và học viên để triển khai công tác đào tạo, tiếp nhận ý kiến phản hồi của cán bộ giảng dạy và học viên của các khóa, đơn vị phối hợp đào tạo để xử lý kịp thời mọi vụ việc;
        3.4 Phối hợp với các đơn vị tổ chức đưa đón cán bộ giảng dạy theo kế hoạch học tập, chuyển bài của học viên đến các cán bộ giảng dạy và các khoa, bộ môn liên quan để chấm bài; vào sổ điểm kịp thời và lưu giữ kết quả, hồ sơ gốc an toàn;
        3.5 Quản lý giờ giấc học tập để đảm bảo thực hiện nghiêm túc giờ học trên lớp; phối hợp cùng cán bộ giảng viên đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động giảng dạy và học tập;
        3.6. Phối hợp với các đơn vị liên kết triển khai công tác thu nộp học phí về phòng Tài chính – Kế toán của Phân viện theo đúng hợp đồng đào tạo và theo Quy chế quản lý tài chính nội bộ của Phân viện. 
        3.7 Quản lý phôi chứng chỉ, thực hiện các thủ tục công nhận hoàn thành khóa học cho học viên; tổ chức các buổi khai giảng, bế giảng và trao chứng chỉ cho học viên đủ điều kiện hoàn thành khóa học;
        3.8 Phối hợp với Phòng Quản trị - Dịch vụ bố trí nơi ở cho học viên về học.
        4. Quản lý học viên 
        4.1 Quản lý học viên về học tập tại Phân viện và tại các đơn vị phối hợp đào tạo theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
        4.2 Quản lý lưu trữ đầy đủ các giấy tờ văn bản gồm: Danh sách học viên, Quyết định mở lớp (nếu có); Danh sách và Quyết định hoàn thành khóa học; Lưu và bảo quản điểm gốc của các khóa; đảm bảo sự chính xác, đúng đối tượng trong việc cấp chứng chỉ/chứng nhận, có sổ lưu và bảo quản lưu trữ các sổ sách đó.
         5. Các nhiệm vụ khác liên quan tới quản lý đào tạo các khóa học ngắn hạn
        5.1 Cập nhật và quản lý thông tin của Trang thông tin đào tạo khóa học ngắn hạn trên website của Phân viện nhằm mục đích giới thiệu, tiếp thị, cung cấp và trao đổi những thông tin về đào tạo và giảng dạy các khóa học ngắn hạn của Phân viện.
        5.2 Lập kế hoạch và dự trù kinh phí để đáp ứng được các hoạt động thường xuyên của Trung tâm; lập sổ sách kế toán tài vụ; làm báo cáo thu chi định kỳ theo quy định của Phân viện; thực hiện việc thu, chi kinh phí đào tạo ngoài ngân sách theo quy định hiện hành;
         5.3 Chuẩn bị các văn bản và đề xuất với Giám đốc Phân viện phê duyệt các qui định về đào tạo khóa học ngắn hạn của Phân viện;
         5.4 Kết hợp với các phòng ban chức năng của Phân viện để quản lý hệ thống lớp học và xây dựng hệ thống lớp học kiểu mẫu trong khuôn viên của Phân viện;
        5.5 Bảo vệ, quản lý tài sản công của Phân viện và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực nhà trường; kịp thời ngăn chặn và xử lý mọi đối tượng vi phạm kỷ luật và trật tự; thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và bảo hộ lao động.
         6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao

   

  II. Đội ngũ, cán bộ:
        Hiện tại Trung tâm có 02 cán bộ, trong đó:
        - Thạc sỹ: 01 đ/c
        - Cử nhân: 01 đ/c
   
  III. Thành tích đạt được:
        - Năm học 2010-2011: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
        - Năm học 2011-2012: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
        - Năm học 2012-2013: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
        - Năm học 2013-2014: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
        - Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
                                         Và Tập thể được Giám đốc Học viện Ngân hàng tặng giấy khen

   

   

  II. Đội ngũ cán bộ

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

  ĐT: 02223.870.507

  email: [email protected]

   

  1

  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

  Chức vụ: Giám đốc TT

  ĐT: 0904.293.192

  Email: [email protected]

  2

  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI HOA

  Chức vụ: Chuyên viên

  ĐT: 0123.7081.572

  Email: [email protected]